Alapszabály

 

 

 

 

 

 

A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Alapszabálya

 

 

 

2018.05.03.

Budapest


 

I.            Általános rendelkezések

1.§    A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet

 1. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: egyetem) hallgatói a hatályos felsőoktatási törvény alapján az universitas évszázados eszméjén alapuló egyetemi önkormányzaton belül autonóm közösséget alkotnak.
 2. E közösség tagjainak a Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezetének Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) alapján joguk van az önszerveződéshez.
 3. A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezete (a továbbiakban: SPM) különösen pénzüggyel, pénzügyi matematikával, valamint közgazdaságtudománnyal és statisztikával foglalkozó tudományos diákkör.
 4. Az SPM világnézetileg semleges és politikailag független szervezet, amely a demokratizmus, a pluralizmus, a törvényesség és a jóhiszeműség elvei szerint fejti ki tevékenységét.
 5. Az SPM hivatalos, demokratikusan választott tisztségviselői és testületei, illetve más szervezeti egységei útján végzi tevékenységét. A tisztségviselők mandátuma hallgatói jogviszonyuk megszűnésével automatikusan megszűnik.
 6. Az SPM tiszteletbeli tagjává avathat egyetemi és főiskolai oktatókat.
 7. Az SPM székhelye az egyetem főépülete: Magyarország, 1093 Budapest,
  Fővám tér 8.
 8. Az SPM hivatalos bélyegzőjén az „SPM Corvinus” felirat található.
 9. Az SPM hivatalos weboldala: https://spmdiakszervezet.wordpress.com/

2.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet tagjai

 1. A Tagság feltételei
  1. A diákszervezet tagja lehet minden személy, aki a Budapesti Corvinus Egyetem SPMképzésében részt vesz, valamint belépési nyilatkozatban vállalja az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit.
 2. Aktív tagok jogai
  1. Az SPM aktív tagjának minősül, aki teljesíti az SPM diákszervezet aktív tagjaitól elvárt kötelezettségeket.
  2. A diákszervezet tagja részt vehet a diákszervezet tevékenységében és rendezvényein, valamint Közgyűlésein. Itt szavazati joggal rendelkezik a diákszervezetet érintő kérdésekben, véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet a diákszervezet működésével kapcsolatban
  3. A félévente megjelenő tisztújításokon pozíciókra pályázhat
  4. Közgyűlés napirendi pontjára indítványt tehet
  5. Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze a tagság 25%-ának + 1 főnek a támogatásával
  6. Pályázataihoz diákszervezeti igazolást igényelhet (az esetleges pontok meghatározásáról az Elnök egy személyben dönt).
  7. A diákszervezet tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, esetleg tanúkkal hitelesített meghatalmazás ellenében ruházhatják át másra.
 3. Aktív tagok kötelezettsége
  1. Legjobb tudása szerint működjék közre a diákszervezet céljainak megvalósításában.
  2. Tartsa be a diákszervezet alapszabályának rendelkezéseit:
  3. Vegyen részt legalább 1 Közgyűlésen félévente.
  4. Vegyen részt legalább 2 szakmai programon félévente.
  5. A félévente megrendezésre kerülő táborban való részvétel egy szakmai programnak számít.
  6. Fizesse be a Közgyűlés által megállapított tagdíjat az Elnökség által meghatározott időpontig.
  7. Amennyiben külföldi tanulmányi félévét tölti, úgy mentesül az előírt szakmai programok és közgyűlés alól, és a tagdíj kétszeresének befizetésével aktív tagságot szerez.
  8. Végezzen el legalább két félévnyi SPM tantárgyat a Bachelor képzés első négy féléve alatt.
 4. Passzív tagok jogai
  1. Passzív tagnak minősül minden olyan tag, aki felvételt nyert az SPM képzésre.
  2. A passzív tagok a következő jogokkal rendelkeznek:
  3. A Közgyűléseken tanácskozási joggal való részvétel.
  4. Javaslattétel.
  5. A szervezet szolgáltatásainak részleges igénybevétele.
 5. Passzív tagok kötelezettségei
  1. Végezzen el legalább két félévnyi SPM tantárgyat a Bachelor képzés első négy féléve alatt.
 6. Tagság megszűnik
  1. a tag kilépésével
  2. a tag kizárásával, melyre sor kerülhet
   1. az Alapszabály súlyos megsértésekor. A kizárást az Elnökség egyszerű többségi szavazással dönti el, előtte kötelező az eljárás alá vont tag meghallgatása;
   2. ha a tag kötelezettségeit fél évig nem teljesíti és ennek elmulasztását indokolni nem tudja.
  3. a diákszervezet megszűnésével.

II. A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet testületei

1.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Közgyűlése

 1. A Speciális Pénzügyi Matematika Diákszervezetének (a továbbiakban: Közgyűlés) az SPM általános döntéshozó testülete.
 2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik eljárni és dönteni minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály kifejezetten más testülethez vagy tisztségviselőhöz nem rendel, de különösen:
 1. Elfogadni és módosítani az Alapszabályt
 2. Elfogadni az SPM éves rendes és rendkívüli költségvetését
 3. Megválasztani az SPM az Alapszabály III. fejezetében meghatározott tisztségviselőit
 4. Eljárni az SPM elnöke ellen indított bizalmatlansági indítvány esetén
 5. Elfogadni az SPM elnökének féléves beszámolóját
 6. Elfogadni az SPM féléves költségvetéséről szóló beszámolót
 7. Véleményt nyilvánítani a Vezetőség hatáskörébe utalt valamennyi kérdésekben
 8. Minősített többséggel felülvizsgálni, hatályon kívül helyezni és módosítani az SPM központi szervezete testületeinek és tisztségviselőinek saját hatáskörben meghozott döntéseit
 9. A Diákszervezetet feloszlatni, más diákszervezettel történő összeolvadást jóváhagyni (kétharmados többség szükséges)
 10. A Diákszervezet fejlődési irányát meghatározni.

A Közgyűlés tagjai

 1. A Közgyűlés szavazati jogú tagja az SPM minden olyan tagja, aki a Közgyűlést megelőző két félév valamelyikében aktív tagsággal rendelkezett, vagy az adott félévben nyert felvételt az SPM tudományos diákkörbe.

A Közgyűlés működése

 1. A Közgyűlés ülését az SPM elnöke hívja össze és vezeti le.
 2. A Közgyűlést félévente legalább kétszer kell összehívni, pontos idő és programterv megjelölésével. A Közgyűlést a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal kell összehívni a tervezett napirend feltüntetésével. A tervezett napirendet az Elnök állítja össze. Napirendi pontot bármely tag kérhet a Közgyűlést megelőzően, az Elnöknek ezt figyelembe kell vennie a végleges napirend kialakításakor.
 3. Közgyűlés ülése határozatképes, amennyiben azon szavazati jogú tagjainak legalább 50%-a részt vesz. Amennyiben ez nem teljesül, az Elnökségnek új Közgyűlést kell összehívnia. A második Közgyűlés a résztvevő tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A Közgyűlés határozatait ülésein, fő szabály szerint egyszerű többséggel hozza. Abszolút, minősített vagy kétharmados többségi döntés szükséges minden esetben, ha azt az Alapszabály külön előírja. Szavazategyenlőség esetén az SPM elnökének szavazata dönt.
 5. Kétharmados többségi döntés szükséges az Alapszabály elfogadásához, módosításához és a diákszervezet feloszlatásához.
 6. A Közgyűlésen nem jelenlévő, szavazatra jogosult tagoknak lehetősége van megbízott általi szavazat leadásra. A megbízottnak szavazásra jogosultnak kell lennie. A megbízást írásba kell adni.
 7. A Közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkező tag egy darab, azonos értékű szavazati joggal rendelkezik.
 8. A szavazás a személyi döntések kivételével minden esetben nyílt. Személyi döntések esetében titkos szavazást kell tartani.
 9. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet két tag valamint az Elnök aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyv vezetését az Adminisztratív Felelős végzi el.
 10. Tisztújításra minden félévben illetve rendkívüli eljárás keretében kerülhet sor. Az Elnöki pozíció megnyerésére minden tanév utolsó három hetében az Elnök pályázatot ír ki.

2.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Elnöksége

 1. A Speciális Pénzügyi Matematika Diákszervezetének Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) az SPM vezetői testülete.
 2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. Eljárni és dönteni az SPM napi ügyvitele során
 2. Gondoskodni az Alapszabály rendelkezéseinek, illetve a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
 3. Összehangolni és nyomon követni az SPM szervezetének, tisztségviselőinek, testületeinek és más szervezeti egységeinek működését
  1. Az Elnökség tagjai az SPM elnöke és alelnöke.

3.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Vezetősége

 1. A Vezetőség tagjai az Elnök, az Alelnök, a Szakmai vezető, a Közösségi vezető és az Adminisztrációs vezető.
 2. A Vezetőség tagjai egyszerre egy tisztséget tölthetnek be.
 3. A Vezetőség a Diákszervezet legfőbb végrehajtó szerve, ami két Közgyűlés között irányítja a szervezet működését, gyakorolja a Közgyűlés jogkörét. Ez idő alatt nem hozhat döntést a kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.
 4. Az Elnök összehívja és levezeti a Vezetőség üléseit. Az Elnök legalább három munkanappal korábban jelzi a Vezetőség tagjainak a Vezetőségi ülést.
 5. A Vezetőségi üléseken azonos szavazati joggal rendelkezik a Vezetőség minden tagja, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt.

A Vezetőség működése

 1. A Vezetőség ülését – legalább kéthavonta egyszer – az SPM elnöke hívja össze és vezeti le.
 2. A Vezetőség ülése határozatképes, amennyiben azon az SPM elnöke és legalább két további tagja részt vesz.
 3. A Vezetőség határozatait ülésein, főszabály szerint egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az SPM elnökének szavazata dönt.
 4. A Vezetőség döntéseiről emlékeztetőt kell vezetni.

III.  A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet tisztségviselői

1.§  A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet elnöke

 1. Az Diákszervezet élén az Elnök áll, akit a Közgyűlés egy éves időtartamra egyszerű többséggel választ.
 2. Az Elnök bármelyik aktív tag lehet, hivatalos ügyekben ő képviseli az diákszervezetet.
 3. Feladatköre és hatásköre:
 4. Összehívja és levezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit.
 5. Felügyeli, biztosítja a Közgyűlés által elfogadott tevékenységek, ügyek végrehajtását.
 6. Beszámolót készít az diákszervezet két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységéről.
 7. Elkészíti a Közgyűlés tervezett napirendjét.
 8. Jogosult a Diákszervezet képviseletére az egyetemen belül és kívül, aláírásával hitelesíti az diákszervezet dokumentumait, az alelnökkel utalásokat kezdeményezhet.
 9. Kapcsolatot tart fenn az SPM program oktatóival.
 10. Kapcsolatot tart fenn a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával.
 11. Kapcsolatot tart fenn az Egyetem többi diákszervezetével.
 12. Biztosítja a Diákszervezet széles körű ismertségét és elismertségét.
 13. Kiválaszthatja Alelnökét, akit a Közgyűlés kétharmados többséggel megvétózhat.
 14. Javaslatot tesz a többi tisztségviselő személyére.
 15. Amennyiben az elnök nem szeretné kitölteni hivatali idejét, lemondását indoklással együtt a Közgyűlés elé kell terjesztenie. Az elnöki pozícióra ugyanezen a Közgyűlésen pályázati időszak indul. Az új Elnök megválasztásáig az Alelnök gyakorolja az Elnök jogkörét.

2.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet alelnöke

 1. Az SPM elnökének munkáját – az általa meghatározott feladat- és hatáskörben – alelnök segíti.
 2. Az alelnök az elnök munkájának segítésén túlmutató feladatai és hatásköre:
  1. az Elnökkel egyetértésben gyakorolja a Diákszervezet pénzkezelési jogkörét;
  2. felügyeli a Diákszervezeten belül a pénzáramlásokat;
  3. mandátuma lejártakor beszámol a szervezet elmúlt féléves pénzkezeléseiről;
  4. beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat, befizetési elmaradásnál fizetési felszólítást küld ki, majd indítványozza a szervezetből a tag kizárását;
  5. a Diákszervezet pénzén a Diákszervezetnek szükséges eszközöket beszerzi.
 3. Az SPM alelnökét az elnök megválasztása után, saját hatáskörében kinevezi.
 4. Az SPM alelnökének megbízása az elnökével megegyező időtartamra szól, de legfeljebb a megválasztás évének szeptember 15-től a következő év szeptember 14-ig tart. Megbízása rendkívüli esetben – SPM elnökének benyújtott írásbeli lemondással, hallgatói jogviszonya megszűnésével, vagy az SPM elnöke által kiadott írásbeli felmentéssel – idő előtt is megszűnik. Ezen esetekben legkésőbb 30 munkanapon belül az eredeti megbízási idő lejártáig szóló mandátummal új alelnököt kell kinevezni.
 5. Amennyiben az SPM elnökének mandátuma rendkívüli módon megszűnik, az SPM alelnöke ügyvezetőként hivatalában marad, hogy munkája által biztosítsa az SPM működésének folyamatosságát, azonban megbízása az új elnök hivatalba lépésével megszűnik.
 6. Az SPM elnökét az alelnök az általa meghatározottak szerint, ennek hiányában a Közgyűlés döntése alapján teljes jogkörrel helyettesítheti.

3.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Szakmai vezetője

 1. A Szakmai Vezető lehet a Diákszervezet bármelyik aktív tagja, akit a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogad.
 2. Feladatai és hatásköre:
  1. A Diákszervezet szakmai programjainak szervezését koordinálja, azokat értékeli;
  2. A javasolt előadók közül kiválaszthatja az általa alkalmasnak tartottakat;
  3. Beszámol az Elnöknek munkájáról.

4.§  A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Közösségi Vezetője

 1. Közösségi Vezető lehet minden aktív diákszervezeti tag, akit a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogad.
 2. Feladatai és hatásköre:
  1. félévente egy SPM-tábor szervezésének lebonyolítása
  2. új tagok integrálása a szervezetbe
  3. a Gólyaprojekt koordinálása,
  4. közösségi programok szervezése és értékelése
  5. biztosítja, hogy minél szélesebb körben halljanak az első éves hallgatók a programról
  6. beszámol az Elnöknek munkájáról

5.§  A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet Adminisztrációs Vezetője

 1. Adminisztratív Vezető lehet a Diákszervezet bármelyik aktív tagja, akit a Közgyűlés egyszerű többséggel elfogad.
 2. Feladatai és hatásköre:
  1. a Diákszervezet Közgyűléseinek jegyzőkönyvét vezeti, röviden összefoglalja az elhangzottakat;
  2. a Diákszervezet tagjainak névsorát vezeti, illetve a tagsággal kapcsolatos adminisztrációt intézi;
  3. pályázatok megírásával foglalkozik, amelyek elnyerésével a Diákszervezet támogatást szerezhet szakmai és közösségi programok megvalósításához;
  4. kezeli a Diákszervezet hivatalos honlapját és Facebook-oldalát;
  5. Beszámol az Elnöknek munkájáról.

6.§ A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet tisztségviselőinek választási rendje

 1. Tisztújításra minden félévben, illetve rendkívüli eljárás keretében kerülhet sor. Az Elnöki pozíció megnyerésére minden tanév utolsó három hetében az Elnök pályázatot ír ki.
 2. Az Elnök választása
  1. Az Elnök Választási Bizottságot állít fel a pályázati időszak elején, mely ellenőrzi a beérkező pályázatokat, hogy azok formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek-e, valamint kizárja a plágium gyanúját is.
  2. A pályázat érvényes, ha tartalmazza:
   1. a Pályázó motivációs levelét
   2. a Pályázó következő Elnökségi időszakra vonatkozó programját.
  3. A Diákszervezet minden félév utolsó három hetének valamelyikén új elnököt választ.
  4. Minden jelöltnek joga van egy darab A4-es oldalnyi tartalmat feltölteni az SPM-es közösségi felületre.
  5. Minden jelöltnek joga van a taggyűlésen programját és motivációját ismertetni és kampányolni.
  6. A jelölteknek nincs joguk az egyetemen szervezett előadások után figyelmet kérni és kampányolni.
  7. A jelöltek nem készíthetnek szórólapot, kitűzőt és semmilyen írásos/képes anyagot nem oszthatnak szét.
  8. A jelöltek egymás programját és személyét nem sérthetik, legfeljebb alázatosan bírálhatják.
 3. Tisztségviselők választása
  1. A szakmai, közösségi, és az adminisztratív vezető pozíciókra jelentkezni lehet az elnöknél, az elnök megválasztását követő 5 munkanapon belül.
  2. Az elnök minden jelölttel elbeszélget, majd a legmegfelelőbbnek ítéltet felkéri a pozíció betöltésére.
  3. A felkért tagokat a Közgyűlés választja meg az utolsó, tizennegyedik héten.
  4. Amennyiben a Közgyűlésen a jelölteket minősített többséggel elfogadják, a következő félév első napján hivatalba lépnek.
  5. Ha valamelyik jelölt nem kapja meg a bizalmi szavazáson szükséges felhatalmazást, akkor az adott pozíciót abban a félévben nem töltheti be és az Elnöknek más tagot kell felkérnie.

IV. A Speciális Pénzügyi-Matematikai Diákszervezet általános működési rendje

1.§ A jegyzőkönyvvezetés rendje

 1. Az SPM testületeinek üléseiről hivatalos jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül.
 2. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a testület, az ülésvezető és a jegyzőkönyvvezető nevének, az ülés pontos helyének, idejének, valamint az ülésen elhangzott előterjesztések, hozzászólások és felvetések tartalmi kivonatának a napirend sorrendjében.
 3. A jegyzőkönyvben időrendi sorrendben kell megemlíteni továbbá minden, az ülés lefolytatását érdemben befolyásoló eseményt, különösen, ha annak megnyitása után résztvevő érkezik vagy távozik.
 4. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a benyújtott határozati javaslatok és az elfogadott határozatok jegyzékét, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ívet.
 5. A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyzőkönyvvezető valamint az ülés résztvevői közül az adott testületben szavazati joggal rendelkező tag hitelesíti.
 6. Az emlékeztetőben szerepelnie kell az ülésen elhangzottak rövid, tartalmi összefoglalójának és az esetleges döntéseknek.
 7. Az emlékeztetőhöz csatolni kell a résztvevők által aláírt jelenléti ívet.
 8. Az emlékeztetőt az ülésvezető és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
 9. A hitelesített jegyzőkönyvet és emlékeztetőt az ülésvezető vagy a jegyzőkönyvvezető az ülést követő 10 munkanapon belül megküldi az Elnökségnek, mely után az Elnökség gondoskodik annak tárolásáról.

2.§ Az aláírás és a képviselet rendje

 1. Az SPM képviseletét egyetemen belül és kívül az SPM Elnöke, megbízásából eljáró Alelnöke látja el.
 2. Az SPM nevében kötött megállapodások, szerződések, hivatalos nyilatkozatok aláírója az SPM Elnöke. Az aláírást az SPM vagy az SPM Elnökének hivatalos bélyegzőjével kell hitelesíteni.
 3. Az SPM központi szervezetének költségvetési kerete felett az SPM Elnöke rendelkezik teljesítésigazolási joggal. A teljesítésigazolást az SPM vagy az SPM Elnökének hivatalos bélyegzőjével kell hitelesíteni.
 4. Az aláírás és a képviselet egyéb, e szabályzatban nem szerepelő formáiról a Közgyűlés vagy az Elnökség dönt.
 5. A Diákszervezet Gazdálkodása
  1. A Diákszervezet bevételei az évente beszedett, Közgyűlés által meghatározott tagdíjak mellett, az Egyetemen belüli pályázatok által elnyert, valamint külsős támogatók által rendelkezésre bocsátott összegekből áll össze.
  2. A Diákszervezet pénzét az Elnök és az Alelnök együttesen kezeli.
  3. A Diákszervezet pénzbeli jutalmat sem tisztségviselőinek, sem tagjainak nem adhat, kivéve a kifejezetten e célra nyert támogatásokból.
  4. A félévente megrendezésre kerülő tábort az Alelnök külön költségvetéssel kezeli, az abból hátra maradt összeget az Diákszervezeti kasszában helyezi el, a résztvevők között visszaosztás nincs.

V.  Záró rendelkezések

 1. Az Alapszabályban meg nem határozott kérdésekben az Elnökség szava az irányadó.
 2. A Diákszervezet megszűnését a Közgyűlés mondhatja ki, az Elnökség rendelkezik a Diákszervezet vagyonáról, valamint bonyolítja le a megszűnéssel járó jogi procedúrát. Ez esetben az Elnökség mandátuma a Diákszervezet végleges felszámolásáig tart.
 3. A változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az SPM Diákszervezet 2018.05.03-i közgyűlése fogadta el.
 4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Diákszervezet tevékenységére a Ptk. és a évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s